Refunds/Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient – konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu. W celu złożenia oświadczenia Klient może skorzystać ze wzoru o odstąpienia od umowy lub sformułować oświadczenie samodzielnie. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres siedziby Sprzedawcy lub też na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Termin 14 – dniowy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dostarczono Produkt. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Adres poczty elektronicznej sklepu Sprzedawcy Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta, prześle na wskazany przez Klienta Adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Po uplywie 14 dni ustawowych, prośba o zwrot bedzie rozpatrywana indywidualnie i wiaże sie z uiszczeniem opłaty transakcyjnej w wysokości 99,00 zł na która klient musi wyrazic zgode, przed zainicjowaniem zwrotu.
 7. Klient obowiązany jest zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Prawo do odstąpienia w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy pociąga za sobą konieczność zapłaty zaświadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 9. W przypadku spełnienia świadczenia w całości przez Sprzedawcę i uprzedniego wyrażenia zgody na realizację Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


Rejestracje są nieprzechodnie. Prosimy o NIESPRZEDAWANIE nikomu swojej rejestracji lub biletu. Dotyczy to rodziny i przyjaciół lub sprzedaży internetowej innym osobom. Rejestracja musi być dokonana na nazwisko osoby rejestrującej się po przybyciu na imprezę, w przeciwnym razie bilet będzie nieważny.

 Right of withdrawal from contract

 1. The Customer - a consumer who has entered into the Contract remotely, may withdraw from it without giving any reason, by making a statement to that effect in writing, within 14 days from the date of receipt of the Product. In order to make the declaration, the Customer may use the template for withdrawal or formulate the declaration himself. In order to meet the 14-day deadline, it is sufficient to send the declaration of withdrawal from the Contract before the expiry of the deadline to the address of the registered office of the Seller or to the e-mail address of the Seller.

 2. The right to withdraw from the Contract entered into remotely is also granted to a natural person who concludes a contract directly related to his/her business activity, when the content of the contract shows that it does not have a professional character for that person, in particular resulting from the subject of his/her business activity, made available on the basis of the provisions of the Central Registration And Information On Business.
 3. A 14-day period commences on the day following the day on which the Product is delivered. After the deadline expires, the right to withdraw from the contract expires.
 4. If the Customer sends a declaration of withdrawal to the e-mail address of the Seller's shop, the Seller shall, immediately upon receipt of the Customer's declaration of withdrawal, send a confirmation of receipt of the declaration of withdrawal to the e-mail address indicated by the Customer.
 5. In the event of withdrawal from the Contract, the Contract shall be considered as not entered into. The Seller shall immediately, but not later than within 14 days from the date of receipt of the Customer's declaration of withdrawal from the Contract, return to the Customer all payments made by the Customer. The Seller shall reimburse the payment using the same method of payment used by the Customer, unless the Customer has expressly agreed to a different method of reimbursement that does not involve any costs for the Customer.
 6. After the expiration of 14 statutory days, the return request will be considered on a case-by-case basis and the return entails payment of a transaction fee of PLN 99.00, to which the customer must agree, before initiating the return.
 7. The right of withdrawal in the case of agreeing to perform the service before the end of the withdrawal period entails payment for the services rendered until the withdrawal.
 8. In the event that the Seller has performed the service in full and has previously agreed to provide the Product before the expiry of the withdrawal period, the right of withdrawal shall not apply.
 9. Pursuant to Article 38 of the Consumer Rights Act, the right of withdrawal from a contract entered into off-premises or remotely does not apply to contracts:
  • provision of services, if the Seller has performed the service in full with the express consent of the Customer, who has been informed before the commencement of performance that after the Seller's performance the Customer will lose the right to withdraw from the Contract,
  • provision of digital content which is not recorded on a tangible medium, if the provision of services has begun with the Client's explicit consent before the expiry of the deadline for withdrawal from the Contract and after the Seller has informed the Client of the loss of the right to withdraw from the Contract.
  Back to the top