Terms and Conditions of the Online Store /Regulamin Sklepu Internetowego

1 Definicje

Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ankieta – formularz, którym posługuje się Sprzedawca zawierający zestaw pytań oraz informacji do udzielenia, których obowiązany jest Klient w celu optymalnego dostosowania do potrzeb Klienta usług świadczonych przez Sprzedawcę.  

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów na odległość. 

Rejestracja konta – formularz, który wypełnia Klient w celu utworzenia Konta indywidualnego.

Konto Klienta – udostępnione przez Sklep internetowy Sprzedawcy miejsce na serwerze, po dokonaniu rejestracji przez Klienta, do którego Klient uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych Klienta oraz składanie i realizacje Zamówień. Produkty zamawiane przez Klienta udostępniane są przez Sprzedawcę.

Klient – składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Klient – konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Produkt – świadczenie oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem https://drjoedispenza.com.pl/ z dostępnej na stronie aktualnej oferty obejmującej m.in. zakup biletów na warsztaty, konsultacji indywidualnych, towarów związanych z warsztatami takimi jak koszulki, gadżety, medytacje, książki, ebooki, kursy online itp, współpracę indywidualną zapewniającą optymalne zaspokojenie potrzeb Klienta. Produkty Sprzedawcy obejmują zakup biletów na warsztaty, konsultacji indywidualnych, towarów związanych z warsztatami takimi jak koszulki, gadżety, medytacje, książki, ebooki, kursy online it świadczone drogą elektroniczną oraz sprzedaż treści cyfrowych, które oferowane są w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

Sklep internetowy – Sklep Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:  https://drjoedispenza.com.pl/

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, pod nazwą CONSCIOUS LEADING SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92 – 456) ul. Beli Bartoka 27 lok. 14 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860036, NIP: 7282846928, REGON: 387048811, będący również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Umowa – umowa świadczenia usług lub sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://drjoedispenza.com.pl/, zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet – z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia przez Klienta Zamówienia.

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

 

Nota prawna:

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.).
 • Ustawa prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, z późń. zm.).
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

 

2 Postanowienia ogólne

Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę Klientowi nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego pod adresem:  https://drjoedispenza.com.pl// w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 1. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w godz. Od 8 do 17 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga_klienta@drjoedispenza.com.pl, jak również poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.
 3. Zamówienia składane przez Klienta – konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Umowa zawarta zostaje zawarta w miejscu siedziby Sprzedawcy.
 5. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży jest prawo polskie.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT według obowiązującej stawki.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych.

 

3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy Sprzedawcy są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarką internetową typu Google Chrome lub Internet Explorer.

 

4 Założenie Konta indywidualnego

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta indywidualnego jest dobrowolne i .
 2. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient jest zobowiązany do wypełnienia Formularza rejestracji i podania Danych osobowych obejmujących:
  • imię,
  • nazwisko,
  • rok urodzenia,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej
  • adres zamieszkania.
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania aktualizacji Danych osobowych w przypadku jakichkolwiek ich zmiany.
 2. Klient przesyłając formularz Rejestracji konta oświadcza, że:
  • podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.
 1. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji prześle na podany przez Klienta Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 2. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta indywidualnego jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Klienta poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia usługi konta Klienta. 
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta indywidualnego z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku:                        
  • korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego z naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu,
  • korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego z naruszeniem dobrych obyczajów  lub praw osób trzecich,
  • ze skutkiem natychmiastowym.
 1. Sprzedawca, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenia usługi Konta indywidualnego przez którąkolwiek ze stron, usuwa konto Klienta. 

 

5 Zamówienie i zawarcie umowy

 1. Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu Sprzedawcy dostępnego pod adresem: https://drjoedispenza.com.pl/
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy świadczenia usług lub sprzedaży Produktu umieszczonego na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy za określoną tam cenę.
 3. Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Produkty wymienione w obowiązującej
  w chwili składania Zamówienia ofercie zamieszczonej na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem: https://drjoedispenza.com.pl/
 4. Klient, w celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, obowiązany jest do:
  • Użycia linku do rejestracji,
  • kliknięcia na ikonę „Kup teraz”,
  • kompletnego wypełnienia formularza rejestracji.
  • kliknięcia na ikonę „Zatwierdź” i dodania do koszyka Produktów,
  • następnie wypełnienia danych kontaktowych i adresu rozliczeniowego, obejmującego: kraj, imię, nazwisko, nazwę firmy opcjonalnie, adres, Adres mailowy
  • następnie przejścia do płatności,
  • dokonanie wyboru sposobu płatności,
  • kliknięcia ikony „Zapłać Teraz”.
 1. Sprzedawca pozwala na zakup tylko jednego biletu w ramach jednego zamówienia. Jeśli Klient chce zakupić kolejny bilet, musi wypełnić formularz rejestracji ponownie, podając imię i nazwisko oraz informacje dotyczące dodatkowego biletu (inne niż przy pierwszym bilecie), a następnie ponownie wypełnić zamówienie. Zakup kilku biletów pod tym samym nazwiskiem i tym samym adresem mailowym zostanie anulowany.
 2. Klient, wypełniając Formularz „Dane płatności” oświadcza, że:
  • podane informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące Klienta są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
  • jest uprawniony do złożenia Zamówienia.
 1. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego Adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia (potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta), w tym numer Zamówienia (wiadomość ta będzie jednocześnie biletem wstępu na wydarzenie).
 2. Klient obowiązany jest do zachowania nadanego numeru Zamówienia.
 3. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Klienta Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, bądź też Klient nie otrzymał od Sprzedawcy wiadomości, Klient bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę mailowo na adres obsluga_klient@drjoedispenza.com.pl
 4. W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Klienta faktury VAT, Klient obowiązany jest poinformować o tym składając Zamówienie oraz podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

6 Produkty Sprzedawcy

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy następujące usługi oraz sprzedaje następujące produkty:
 • kursy online,
  sprzedaż biletów na warsztaty
  sprzedaż produktów związanych z warsztatami np.: koszulki, opaski na oczy
  współpracę indywidualną zapewniającą optymalne zaspokojenie potrzeb Klienta.
 1. W przypadku dokonania zakupu Produktów Klient – konsument wyraża zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy co pociąga za sobą utratę prawa do odstąpienia w przypadku zrealizowania przez Sprzedawcę usługi w całości.
 2. W przypadku dokonania zakupu Produktów Klient – konsument wyraża zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy co pociąga za sobą konieczność zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 3. Sprzedawca świadczy usługi osobiście lub z udziałem / poprzez swoich pracowników / współpracowników.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że: dobrowolnie zgłasza się do udziału we wszelkich bieżących działaniach medytacyjnych sponsorowanych przez Conscious Leading Solutions Sp. Z o.o Encephalon, Inc. oraz Dr Joe Dispenza. Jest świadomy/-a, że te działania mogą obejmować trwające w ciszy, intensywne praktyki medytacyjne i uczestnicy takich warsztatów mogą doświadczyć nietypowych psychologicznych, emocjonalnych i/lub fizycznych stanów umysłu i ciała wynikających z medytacji i związanych z nią działań warsztatowych. Dobrowolnie bierze udział w tych zajęciach wiedząc o możliwości wystąpienia nietypowych zdarzeń i niniejszym akceptuje wszelkie ryzyko wystąpienia szkód.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie:
  • prawo do odmowy wstępu na teren warsztatów w dowolnym momencie ich trwania osobom pod wpływem alkoholu
  • prawo do odmowy przyjęcia na warsztaty osób będących pod wpływem środków zmieniających stan umysłu lub namawiających do zażywania takich substancji lub dzielących się nimi z innymi uczestnikami w jej trakcie.
  • prawo do odmowy wstępu, jeżeli zachowanie uczestnika powoduje zakłócenie spokoju innych osób albo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub Dr Joe. Rejestracja zostanie cofnięta bez zwrotu pieniędzy, a uczestnik może zostać wykluczony z udziału w przyszłych wydarzeniach;
  • usługi świadczone przez Sprzedawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, Klient jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim efektu pracy Sprzedawcy w szczególności wszelkich otrzymanych materiałów i treści.
 1. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktury VAT zgoda ta uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

 

7 Sposoby oraz terminy płatności

 1. Klient, składając Zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności.
 2. Klient może dokonać zapłaty za Produkt:
  • Korzystając z usług kard kredytowych
  • za pośrednictwem płatności Przelewy24, Blik.
 1. Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu, stanowiące jednocześnie potwierdzenie rejestracji na wydarzenie w przypadku, gdy status płatności oznaczony jest jako „zapłacone”.
 2. Zamówienie jest przekazywane  do  realizacji po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej przez Klienta.

 

8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient – konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu. W celu złożenia oświadczenia Klient może skorzystać ze wzoru o odstąpienia od umowy lub sformułować oświadczenie samodzielnie. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres siedziby Sprzedawcy lub też na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Termin 14 – dniowy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dostarczono Produkt. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy .
 4. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Adres poczty elektronicznej sklepu Sprzedawcy Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta, prześle na wskazany przez Klienta Adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient obowiązany jest zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Prawo do odstąpienia w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy pociąga za sobą konieczność zapłaty zaświadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 8. W przypadku spełnienia świadczenia w całości przez Sprzedawcę i uprzedniego wyrażenia zgody na realizację Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 9 Reklamacje

 1. Klient ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług oraz zakupionych Produktów.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
 3. Reklamacje Klient może złożyć w dowolnej formie, w szczególności:  
  • drogą elektroniczną na adres: https://obsluga_klienta@drjoedispenza.com
  • na piśmie, przesyłając reklamację na adres siedziby Sprzedawcy.
  • W zgłoszeniu reklamacji Produktu Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, datę ujawnienia oraz opis wady, żądanie, preferowany sposób poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien zostać przesłany dokument potwierdzający dokonanie zakupu Produktu.
 1. W przypadku braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z  Klientem w celu  ich uzupełnienia.
 2. Odpowiedź na reklamację, (jak również prośbę o uzupełnienie braków w złożonej reklamacji w przypadku ich wystąpienia) Sprzedawca prześle na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej  - na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym Klienta.

 

10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient-konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi:
  • uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  • uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

                                           

11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sporządzenie umowy, rozliczenia umowy, oraz kontaktowania się z Klientem (art. 6 ust. 1 b RODO);
  • podatkowym i rachunkowym - przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 c RODO);
  • windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1f RODO);
  • w celach prowadzenia działań marketingowych – przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie odrębnej zgody przez Klienta (art. 6 ust. 1 a RODO).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Sprzedawcy i stali współpracownicy Sprzedawcy, np. podmioty świadczące obsługę informatyczną.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą, działającym na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA)- Encephalon, Inc.
 5. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
 • jeżeli Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz
  bez podawania przyczyny – w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych.
 1. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Adres poczty elektronicznej Klienta może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 3. Klient może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 4. Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte zostały w zakładce „Polityka Prywatności i cookies”.                                                     

 

12 Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków Produktowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie Sklepu internetowego. 
 5. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających  z ewentualnego naruszenia praw tych osób.
 6. Klient kupując Produkt oferowany za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy nie nabywa autorskich praw majątkowych do Produktu.

 

13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszym regulamin wychodzi w życie w dni 16 listopada 2022 roku.
 2. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu internetowego znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 3. Regulamin oraz Umowa podlega prawu polskiemu, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim ustępu 7 § 2 niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem – Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 6. Sprzedawca informuję, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

Powrót do góry